Surtido: 3#-Camiseta 15 euros; 2#-Taza 10 euros; Platos 10 euros